Prehlásenie o ochrane osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Sportisimo s.r.o.

Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627,

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 78675 (ďalej len

„Prodávající“) 

Predávajúci prevádzkuje e-shop ohľadom predaja športového tovaru.

 

1. Záujemca o zasielanie obchodných oznámení/newsletrov zaškrtnutím políčka, ktorým prejavil záujem o zaslanie obchodných oznámení /newsletrov a uvedením svojho mena, adresy, e-mailovej adresy, poprípade telefónneho čísla, súhlasí so spracúvaním osobných údajov a s ich ďalej uvedeným použitím.

Predávajúci bude spracúvať všetky jemu uvedené údaje a to predovšetkým:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • adresa

 

2. Vyššie uvedené údaje budú spracúvané za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení („Súhlas pre marketingové účely“), a to po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom ukončiť/odhlásiť a Vaše uvedené údaje budú z databázy odstránené, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú adresu eshop@klimatex.sk, prekliknutím na odkaz v obchodnom oznámení, prostredníctvom sms alebo iným vhodným spôsobom. Obchodné oznámenia môžu byť zasielané ohľadom akéhokoľvek predmetu obchodnej činnosti Predávajúceho.

 

3. Súhlas pre marketingové účely zahŕňa predovšetkým súhlas so:

 • zasielaním všeobecných obchodných oznámení,
 • zasielaním užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení/cielená reklama,
 • zasielaním informácii o súťažiach (spotrebiteľských),
 • zasielaním otázok o spokojnosti a hodnotení Predávajúceho, nákupu alebo Tovaru,
 • zasielaním iných oznámení, otázok alebo žiadostí súvisiacimi so skvalitnením, kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja Tovaru a prieskumu mienky kupujúceho ako zákazníkovi - vždy vo vzťahu k Tovaru/službám Predávajúceho.

 

4. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

5. Osobné údaje spracúva Predávajúci, osobné údaje však pre neho môžu spracúvať aj iní spracúvatelia, a to najmä:

 

 • poskytovateľ marketingových služieb spoločnosť Exponea CZ, s.r.o, IČ: 05927927, se sídlom Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8,
 • poskytovatelia prepravných služieb,
 • poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácii, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.

Osobné údaje môže Predávajúci previesť na servery umiestnené mimo SR alebo na pobočky, prípadne do iných dôveryhodných spoločností tretích strán z iných krajín, ktoré spracúvajú osobné informácie.

 

6. Na ochranu osobných údajov využije Predávajúci všetky primerané prostriedky a príslušné opatrenia, pričom bude to isté vyžadovať aj od všetkých tretích strán, ktoré budú osobné údaje spracúvať.

 

7. V prípade, že má záujemca akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, môže Predávajúceho kedykoľvek kontaktovať.

 

8. Záujemca má v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov právo:

 • požadovať od Predávajúceho informáciu, aké osobné údaje sú spracúvané,
 • vyžiadať si od Predávajúceho prístup k osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenia spracovania,
 • požadovať od Predávajúceho výmaz osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov k inému subjektu,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vzniesť námietku u Predávajúceho ohľadom spracúvania jeho osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk),
 • na súdnu ochranu, pokiaľ namietate, že vaše práva boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.

 

9. Predávajúci týmto informuje záujemcu, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 (dataprotection.gov.sk).

 

10. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa, pričom kupujúci berie na vedomie, že takto určený spracovateľ či spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

 

11. Ďalšie údaje o ochrane osobných údajov môžu byť uvedené inde na Stránkach.